news paper icon

Analyzed News

יותר מעשור אחרי שהחל המאבק לסגירתו, רוקן מכל האמוניה במפרץ חיפה מנוזלים

בהתאם להחלטת העליון, תהליכי ריקון המכל מאמוניה גזית צפויים להסתיים עד ל-18 בספטמבר. עיריית חיפה: "לכשירוקן המכל עד תום תפעל העירייה להריסתו" [מקור]

Publication Date:

Origin: haaretz.co.il

Category: חיפה

Topics: חיפה, המכל, העליון, מנוזלים, בהתאם

Source Link: https://www.haaretz.co.il/news/science/1.4404753

Related Articles