news paper icon

פאק קורונה - מוני נדבקים בזמן אמת

בעולם נדבקים בקורונה בזמן אמת

1,096,936,701


נדבק חדש כל: 0.0295 שניות
כל שניה נדבקים: 33.8987 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2021-11-29 - 1,093,134,755 נדבקים
דגימה קודמת: 1,090,205,905


למידע מלא / embed

ישראל נדבקים בקורונה בזמן אמת

1,343,970


נדבק חדש כל: 112.7937 שניות
כל שניה נדבקים: 0.0089 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2021-11-29 - 1,342,976 נדבקים
דגימה קודמת: 1,342,210


למידע מלא / embed

ארצות הברית נדבקים בקורונה בזמן אמת

48,708,926


נדבק חדש כל: 0.4139 שניות
כל שניה נדבקים: 2.4160 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2021-11-29 - 48,437,954 נדבקים
דגימה קודמת: 48,229,209


למידע מלא / embed

איטליה נדבקים בקורונה בזמן אמת

5,026,138


נדבק חדש כל: 10.8379 שניות
כל שניה נדבקים: 0.0923 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2021-11-29 - 5,015,790 נדבקים
דגימה קודמת: 5,007,818


למידע מלא / embed

גרמניה נדבקים בקורונה בזמן אמת

5,920,757


נדבק חדש כל: 1.7026 שניות
כל שניה נדבקים: 0.5873 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2021-11-29 - 5,854,884 נדבקים
דגימה קודמת: 5,804,139


למידע מלא / embed

בריטניה / אנגליה נדבקים בקורונה בזמן אמת

10,300,899


נדבק חדש כל: 2.0152 שניות
כל שניה נדבקים: 0.4962 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2021-11-29 - 10,245,244 נדבקים
דגימה קודמת: 10,202,370


למידע מלא / embed

+ להוספת מדינה