news paper icon

פאק קורונה - מוני נדבקים בזמן אמת

בעולם נדבקים בקורונה בזמן אמת

6,145,332


נדבק חדש כל: 0.6771 שניות
כל שניה נדבקים: 1.4769 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2020-05-31 - 6,028,135 נדבקים
דגימה קודמת: 5,900,530


למידע מלא / embed

ישראל נדבקים בקורונה בזמן אמת

17,035


נדבק חדש כל: 3,456.0000 שניות
כל שניה נדבקים: 0.0003 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2020-05-31 - 17,012 נדבקים
דגימה קודמת: 16,987


למידע מלא / embed

ארצות הברית נדבקים בקורונה בזמן אמת

1,791,781


נדבק חדש כל: 3.7086 שניות
כל שניה נדבקים: 0.2696 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2020-05-31 - 1,770,384 נדבקים
דגימה קודמת: 1,747,087


למידע מלא / embed

איטליה נדבקים בקורונה בזמן אמת

233,046


נדבק חדש כל: 207.6923 שניות
כל שניה נדבקים: 0.0048 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2020-05-31 - 232,664 נדבקים
דגימה קודמת: 232,248


למידע מלא / embed

גרמניה נדבקים בקורונה בזמן אמת

181,745


נדבק חדש כל: 302.0979 שניות
כל שניה נדבקים: 0.0033 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2020-05-31 - 181,482 נדבקים
דגימה קודמת: 181,196


למידע מלא / embed

בריטניה / אנגליה נדבקים בקורונה בזמן אמת

274,299


נדבק חדש כל: 53.8653 שניות
כל שניה נדבקים: 0.0186 אנשים
דגימה אחרונה בתאריך: 2020-05-31 - 272,826 נדבקים
דגימה קודמת: 271,222


למידע מלא / embed

+ להוספת מדינה